Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā. (Jņ 16:13 )

Kontakti

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
Ķemeru ev. lut. draudze

Andreja Upīša 18, Jūrmala, LV – 2012
Reģ Nr.90000299714
A/S SEB Latvijas Unibanka
konta Nr. LV10UNLA0010000701304

Draudzes e-pasts: kemeruevlutdraudze@gmail.com

Mācītājs Kārlis mob.25977777,

e-pasts rozentals777@gmail.com

Priekšniece Ērika mob.26593425,

e-pasts  trauberga7@inbox.lv