Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Sal.pam 1:7)

Restaurācija

Īsumā par baznīcas atjaunošanas darbiem.

1990 gada rudenī Rīgas amatnieku brālība restaurēja vitrāžas baznīcas lielajiem logiem, kā arī logiem altāra daļā.  2000. gadā tika saremontēts baznīcas tornis, 2001. gadā uzlikts jumta segums sakristijai, bet 2005. gadā tika pabeigts uzlikt jumta segumu visam dievnamam. Kāpnes pie ieejas sakristijā atjaunoja 2006. gadā. 2008. gada vasarā tika izgaismots baznīcas tornis, kā arī tiek nodots galīgajai apstiprināšanai baznīcas žoga restaurācijas projekts. 2009. gada jūnijā tiek veikts baznīcas iekšienes arhitektoniskā izpēte, lai varētu meklēt finansējumu baznīcas iekšienes kapitālam remontam.

2014. gada augustā tika uzsākti mūsu baznīcas zāles bojāto sienas daļu un tām piegulošo bojāto grīdas dēļu restaurācija.

2015.gadā  tieka restaurētas kāpnes pie ieejas baznīcā, kā arī turpināja atjaunot grīdu baznīcas iekšpusē.  Kāpņu restaurācijas darbi tieka finansēti (10000 EUR) no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Baznīcas grīdas restaurāciju finansēja(9184 EUR) Jūrmalas dome  ar draudzes līdzfinansējumu (3495 EUR).

Darbus veic SIA Velve-AE

2016. gadā tika paveikts liels dārbs pie baznīcas interjera restaurācijas. Vēl tikai palikuši dārbi pie balkona atjaunošanas un torņa telpas restaurācija pirmajā stāvā ieejas daļā. Kopsummā restaurācijā esam ieguldījuši 21288.40 EUR.

2017. oktobrī tika pabeigta pilnībā baznīcas restaurācija. Restaurācija tika veikta par pašvaldības līdzekļiem, kuri ir atvēlēti kultūras pieminekļu  aizsardzībai un no mūsu līdzfinansējuma. Visus darbus veica SIA Velve – AE.

2018.gada augustā atsākās restaurācijas darbi. Tiek atjaunotas vitrāžas lielajiem baznīcas logiem, jo ir pagājuši jau trīsdesmit gadi. Kopš pirmās rstaurācijas, kas tika veikta deviņdesmito gadu sākumā. Pa šo laiku vitrāžas ir deformējušās un nepieciešams tās atjaunot. Darbus veic celtniecības firma SIA Velve – AE.

2019.gada jūlijā atsvaidzināja altāra un kanceles krāsojumu, kā arī tika pārkrāsoti baznīcas soli atbilstoši interjeram. Darbus veic celtniecības firma SIA Velve – AE.

Lūdzam, kuri vēlas ziedot restaurācijai ziedojumu konta:Nr. LV10UNLA0010000701304 ar norādi (dievnama restaurācijai)

__________________________________________________________________________

2017. gada maija sākumā tiek atsākts baznīcas restaurācijas pēdējais posms. Savu krāšņumu ir atguvis baznīcas torņa pirmais stāvs, kā arī atjaunots krāsojums balkonā un zem tā. Palikušas vairs tikai balkonam koku daļas un kolonu atjaunošana, kā arī logu atjaunošana balkona daļā.

2017. oktobrī tika pabeigta pilnībā baznīcas restaurācija. Restaurācija tika veikta par pašvaldības līdzekļiem, kuri ir atvēlēti kultūras pieminekļu  aizsardzībai un no mūsu līdzfinansējuma. Visus darbus veica SIA Velve – AE.

Galerija par restaurācijas darbu norosi

________________________________________________________

Baznīcas interjera restaurācijas noslēguma foto 2016.gada 30. septembrī

———————————————————————————————————

Foto reportāža: Atklājumi restaurācijas laikā

ngm_428513333Ar 2016. gada 16. maiju mūsu baznīcā ir atsākušies restaurācijas darbi, kurus finansē Jūrmalas pilsētas dome 9955 EUR, draudzes līdzfinansējumu 2265 EUR, draudzes finansējums 2068.40 EUR, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 5000 EUR, LELB 2000 EUR. Kopā:21288.40 EUR.

Restaurācijas laikā tiek atjaunoti 1920. – 1930. gadu griestu raksti. Dārbi tiks paveikti līdz Pļaujas svētkiem.

Darbus veic SIA Velve-AE

——————————————————————————————————-

Restaurācijas darbi 2015. gadā.

Ar 2015.gada 18. augustu ir atsākusies baznīcas restaurācija. Tiek restaurētas kāpnes pie ieejas baznīcā, kā arī turpina atjaunot grīdu baznīcas iekšpusē.  Kāpņu restaurācijas darbi tiek finansēti (10000 EUR) no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Baznīcas grīdas restaurāciju finansē(9184 EUR) Jūrmalas dome  ar draudzes līdzfinansējumu (3495 EUR).

Darbus veic SIA Velve-AE

Projektu vada draudzes padomes locekle Erika Trauberga.

Baznīcas kāpņu restaurācija:

Baznīcas kāpņu nojaukšana un uzstādīšana

Baznīcas grīdas remonta darbi:

Grīdas nojaukšana un atjaunošana baznīcā

Ziņas par 2014. gada projektu.

Augustā ir uzsākti mūsu baznīcas zāles bojāto sienas daļu un tām piegulošo bojāto grīdas dēļu restaurācija.

Pateicoties Jūrmalas domes izsludinātajam projektu konkursam „Kultūras pieminekļu saglabāšana” un mūsu dalībai šājā konkursā, esam noslēguši līgumu ar Jūrmalas domi par līdzfinansējuma ( 9 434.00 EUR) saņemšanu. Tā ir iespēja kopā ar draudzē uzkrātiem līdzekļiem( 3 741.00 EUR) veikt baznīcas iekštelpu restaurāciju.

Restaurācijas darbus veic SIA „VELVE – AE” , tās valdes priekšsēdētāja – sertificēta restaurācijas darbu vadītāja Egila Elkšņa vadībā.

Restaurācijas darbu uzraudzību veic sertificēts restaurācijas darbu būvuzraugs Aija Anda Roze. Vienu reizi nedēļā notiek sapulces ar minēto speciālistu, draudzes padomes priekšsēdētāja Alda Janaiša, projekta vadītājas Ērikas Ligitas Traubergas piedalīšanos, kurās tiek izvērtēti paveiktie darbi, uzklausīti būvuzrauga ieteikumi.

Foto reportāža par restaurācijas darbu norisi

Pabeigti baznīcas sienu dekoratīvā krāsojuma fragmentu restaurācijas darbi

 
2009.gada oktobra – decembra mēnešos ar Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirto līdzfinansējumu LMA IV kursa studente Zane Kēlere restauratores – vecmeistares Gunitas Čakares vadībā atsedza, konservēja un restaurēja tik lielus dekoratīvā krāsojuma fragmentus, lai tie kā etalons varētu kalpot 20.-30.gadu apdares sistēmas rekonstrukcijai. Kopējais restaurēto fragmentu laukums – 179 dm2.
Lai veiktu  altārtelpas pag. gs. 20.-30.gadu sienas dekoratīvā krāsojuma un altārtelpas atdalošās arkas sānu plaknes dekoratīvā krāsojuma  rekonstrukciju (ornamentu krāsošanu ar šablonu palīdzību), draudze sagatavojusi un iesniegusi projektu finanšu līdzekļu piesaistīšanai no Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras mantojuma projektu konkursa.
 

    

 

Iesākušies Ķemeru baznīcas restaurācijas darbi

Par baznīcas restaurācijas darbiem raksta Liene Liepiņa laikrakstā “Jūrmalas nedēļa”.

Ieejot Ķemeru Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, nezinātājam pirmajā brīdī var šķist dīvaini, ka zem ierasto vienkrāsaino sienu krāsojuma un griestu apmetuma vietumis rēgojas savdabīgi raksti. Izrādās, draudzei radusies ideja par baznīcas restaurāciju, un pirmie priekšdarbi jau sākušies.

Jau vairāk nekā gadsimts

Ķemeru Evaņģēliski luteriskā baznīca uzcelta 1897. gadā un bija pirmā mūra ēka Ķemeru kūrortā. Doma par baznīcas celtniecību bija radusies jau agrāk, bet Krievijas cars atļāva celt luterāņu dievnamu tikai 1895. gadā. Pirms tam – 1891. gadā – lūgums par luterāņu baznīcas celtniecību tikai noraidīts, jo Ķemeros vispirms bija vajadzīga pareizticīgo baznīca.

Ķemeru Evaņģēliski luteriskā baznīca tika uzcelta pēc inženiera Heinriha Šēla projekta. Būvdarbus vadīja Ķemeru sēravotu iestādes vadītājs Dr. F. fon Bergs un R. Polmanis.

Nomainīts jumts un teknes

Pirms vairākiem gadiem ar draudzes atbalstu tika nomainīts baznīcas jumts un teknes, sakārtota uzeju sakristejā. Ievērojami uzlabojumi veikti arī no ārpuses, lai dievnams izskatītos skaists un sakopts.

Kā stāsta draudzes locekle Anta Zālīte, gada sākumā draudze pasūtījusi arhitektoniskās izpētes grupai „AIG” sagatavot restaurācijai nepieciešamos dokumentus, un viens no firmas uzdevumiem bija atrast oriģinālas interjera detaļas. „Baznīca ir sakārtota no ārpuses, tagad jāķeras iekšdarbiem,” teic Anta Zālīte. „Taču ir viena problēma –

baznīcas sienu apakšdaļā daudzviet ir bojāts apmetums, un mēs zinām – ja nenovērsīsim šā bojājuma cēloni un tikai noņemsim apmetumu un uzliksim jaunu, pēc pāris gadiem bojājums atkal būs redzams. Būvinženieris Valters Celmiņš no Rīgas, liels speciālists pamatu jautājumos, minējis versiju, ka cēlonis meklējams mitrumā, kas nāk no gruntsūdeņiem. Bet, lai par to pārliecinātos, jāveic pētījumi – vairākās vietās jāatsedz grīda, jāveic urbumi.

 

Uzsākta sienu dekoratīvo gleznojumu restaurācija.

Š.g. oktobrī Ķemeru baznīcā ir uzsākta 20.gs. 20.-30.gadu sienu gleznojumu fragmentu restaurācija.

Jau ziņots, ka š.g. jūnijā SIA “AIG”  veica Ķemeru baznīcas arhitektoniski māksliniecisko izpēti, kuras ietvaros tika veikta arī  sienu zondāža un atklāts saglabājies 20.gs. 20.-30.g. sienu dekoratīvais krāsojums. Tika atsegti 86 dm² autentiskā krāsojuma uz ailes, sienas un torņa telpā.

Restaurācijas gaitā tiks paplašināti atsegumi, nostiprināti jau atsegtie slāņi, izbiruma vietās iepildīta restaurācijas grunts un veikta tonēšana un retuša ar atbilstošiem materiāliem.

Darbu veic Latvijas Mākslas akadēmijas restaurācijas katedras 4. kursa studente Zane Kēlere restauratores – vecmeistares  G. Čakares  vadībā.

Projektu atbalstījis arī Valsts kultūrkapitāla fonds, piešķirot līdzekļus Ls 300 apmērā.

Picture 028

Picture 031

 

Veikta baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.

2009.gada jūnijā SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” pēc draudzes pasūtījuma veica baznīcas  arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju.  Tās mērķis un uzdevums bija precizēt baznīcas arhitektoniski māksliniecisko potenciālu, kā arī apzināt no vēsturiski stilistiskā viedokļa vērtīgus interjera dekora elementus un būvgaldniecības izstrādājumus.

Pēc apsekošanas rezultātiem secināms, ka kopumā ēkai lielā apjomā nemainīgi saglabājusies sākotnējā 1897.gada eklektikas – gotikas stila arhitektūra un plānojums, tāpēc Ķemeru ev.lut. baznīcai kā arhitektūras piemineklim ir augsta autentiskuma pakāpe.  Veicot interjera apdares kontrolzondāžas, konstatēti pieci krāsojuma slāņi. Kā mākslinieciski augstvērtīgākais vērtējams 20.gs. 20.-30.gadu krāsojums: altārdaļā ap durvju ailām no cokola “izaug” stlizētas ziedu vītnes, uz krusta velvju sānu plaknēm plata ornamentāla josta. Ornamentu zīmējumā kristīgā simbolika apvienota ar latviski tautiskiem motīviem.  Krāsojums veikts amatnieciski labā kvalitātē.  Restaurējot 20.gs. 20.-30. gadu apdari Ķemeru baznīca atgūtu spilgtu un stilistiski izturētu tā laika latviskajai politikai un nacionālā romantisma stila iezīmēm bagātu interjeru.

Jau tuvākajā laikā plānots uzsākt dekoratīvo sienu gleznojumu restaurāciju.

Skats uz altāri (20.gs. 20.,30.gadu foto)

Dekoratīvie sienu gleznojumi (20.gs. 20.,30.gadu foto)

Arhitektoniskās izpētes grupas atsegtais fragments, kurā redzams autentiskais krāsojums (2009.g. jūnijs)

Arhitektoniskās izpētes grupas atsegtais fragments, kurā redzams autentiskais krāsojums (2009.g. jūnijs)