LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
Rīgas arhidiecēze, Jūrmalas iecirknis
Ķemeru ev.lut. draudze
Draudzes finansiālās darbības pārskats par 2020.gadu

A. IENĀKUMI

1. ZIEDOJUMI NEIEROBEŽOTAI LIETOŠANAI

ievada draudze

1.1. Draudzes locekļu ikgadējie ziedojumi

1005

1.2. No dievkalpojumu kolektēm

7678.15

1.3. No LV juridiskām personām

0

1.4. No LV privātpersonām

0

1.5. Anonīmi ziedojumi

0

1.6. Ziedojumi par kazuālijām (kāzas, kristības, laulības, bēres)

0

1.7.Ziedojumi no ārvalstu Baznīcām, draudzēm un privātpersonām

0

1.8. Citi ziedojumi

1191.50

Aprēķina sistēma.

10%, apr. sistēma

1.9. Ziedojumi kopā (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)

9874.65

1.10. LELB kopīgajām vajadzībām veicamie maksājumi no ziedojumiem

987.46

 

2. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI UN IEŅĒMUMU-IZDEVUMU STARPĪBAS (TĪRĀS PEĻŅAS) APRĒĶINS

2.1. Nomas maksa

0

2.1.1. Apsaimniekošanas un GASN  izdevumi par iznomātajiem īpašumiem

0

2.1.2. Komunālo maksājumi starpība iznomātajos īpašumos (2.1.2.2. - 2.1.2.1.)

0.00

2.1.2.1. Nomnieku veiktie komunālie maksājumi draudzei

0

2.1.2.2. Draudzes veiktie komunālie maksājumi par iznomātajiem īpašumiem

0

2.1.3. NĪN maksājumu starpība iznomātajos īpašumos (2.1.3.2. - 2.1.3.1.)

0.00

2.1.3.1. Nomnieku veiktie NĪN maksājumi draudzei

0

2.1.3.2. Draudzes veiktie NĪN maksājumi par iznomātajiem īpašumiem

0

2.1.4. Iznomāto īpašumu ieņēmumu un izdevumu starpība, tīrā peļņa (2.1. - 2.1.1. -2.1.2. - 2.1.3.)

0.00

0.00

2.2. Īres maksa (dzīvokļu īre)

0

2.2.1. Apsaimniekošanas un GASN izdevumi par izīrētajiem īpašumiem

0

2.2.2. Komunālo maksājumi starpība izīrētajos īpašumos (2.2.2.2. - 2.2.2.1.)

0.00

2.2.2.1. Īrnieku veiktie komunālie maksājumi draudzei

0

2.2.2.2. Draudzes veiktie komunālie maksājumi par izīrētajiem īpašumiem

0

2.2.3. NĪN maksājumu starpība izīrētajos īpašumos (2.2.3.2. - 2.2.3.1.)

0.00

2.2.3.1. Īrnieku veiktie NĪN maksājumi draudzei

0

2.2.3.2. Draudzes veiktie NĪN maksājumi par izīrētajiem īpašumiem

0

2.2.4. Izīrēto īpašumu ieņēmumu un izdevumu starpība, tīrā peļņa (2.2. - 2.2.1. -2.2.2. - 2.2.3.)

0.00

0.00

2.3. Ienākumi no mežizstrādes

0

2.3.1. Pēc Virsvaldes prezidija lēmuma veicamā maksājuma summa LELB kopējām vajadzībām no mežizstrādes ienākumiem

0

0.00

2.4. ES platībmaksājumi un kompensācijas par ierobežojumiem

0

2.4.1. Apsaimniekošanas izdevumi platībās, par kurām saņemta kompensācija

0

2.4.2. Maksājumi GASN (Garīdznieku atalgojuma un sociālā nodrošinājuma fonds) no saņemtajām kompensācijām

0

2.4.3. Ieņēmumu un izdevumu starpība platībās, par kurām saņemta kompensācija (2.4. - 2.4.1. - 2.4.2.)

0.00

0.00

2.5. Ienākumi no depozīta vai citiem ieguldījumiem

1.09

2.5.1. Izdevumi depozītu vai ieguldījumu ienākumu gūšanai

0

2.5.2. Ieņēmumu un izdevumu starpība depozītiem vai ieguldījumiem (2.5. - 2.5.1.)

1.09

0.11

2.6. Citi saimnieciskās darbības ienākumi (grāmatu galds, kapsētu apsaimniekošana, bērnu dārzs utml.)

0

2.6.1. Izdevumi citu saimnieciskās darbības ienākumu gūšanai

0

2.6.2. Ieņēmumu un izdevumu starpība, gūstot citus saimnieciskās darbības ieņēmumus (2.6. - 2.6.1.)

0.00

0.00

2.7. Kopējie draudzes saimnieciskās darbības ieņēmumi (2.1.+2.1.2.1.+2.13.1.+2.2.+2.2.2.1.+2.2.3.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)

1.09

2.8. LELB kopējām vajadzībām maksājamā summa no draudzes saimnieciskās darbības (2.3.1. + 10% no 2.1.4.+2.2.4.+2.4.3.+2.5.2.+2.6.2.)

0.11

 

3. NO PĀRDOŠANAS (pamatlīdzekļi, ēkas, zeme u.c.)

3.1. Nekustamā īpašuma pārdošana

0

3.2. Citu pamatlīdzekļu pārdošana

0

3.3. Ienākumi no pārdošanas kopā (3.1. + 3.2.)

0.00

 

4. DRAUDZES IZSNIEGTO AIZDEVUMU PAMATSUMMAS ATMAKSA

0

 

5. IEROBEŽOTAI LIETOŠANAI PAREDZĒTI IENĀKUMI (MĒRĶZIEDOJUMI, utml.)

5.1. No LELB saņemtais finansējums

0

5.2. No ES, valsts, pašvaldības saņemtais finansējums (izņemot platībmaksājumus un kompensācijas) kopā (5.2.1. + 5.2.3.)

11501.44

5.2.1. No ES saņemtais finansējums

0

5.2.2. No valsts saņemtais finansējums

0

5.2.3. No pašvaldības saņemtais finansējums

11501.44

5.3. No Latvijā reģistrētiem privātiem uzņēmumiem

0

5.4. No ārvalstu Baznīcām, draudzēm, privātpersonām un uzņēmumiem

0

5.5. No draudzes locekļiem saņemtie mērķziedojumi

2047.61

5.6. Anonīmi mērķziedojumi (no mērķziedojumiem paredzētas kolektes)

2641.24

5.7. No citiem

900

5.8. Projektu realizācijai saņemtie aizdevumi

0

 

6. NO CITĀM LELB DRAUDZĒM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI PRĀVESTA VAI MĀCĪTĀJA VAJADZĪBĀM

0

 

7. KOPĀ NEIEROBEŽOTAI LIETOŠANAI (1.9.+2.7.+3.3+4.+6.)

9875.74

8. KOPĀ IEROBEŽOTAI LIETOŠANAI (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.+5.6.+5.7.+5.8.)

17090.29

9. IENĀKUMI KOPĀ (7.+8.)

26966.03

10. LELB KOPĒJĀM VAJADZĪBĀM VEICAMIE MAKSĀJUMI KOPĀ (1.10.+2.8.)

987.57

 

B. IZDEVUMI

B.1. Izdevumi no neierobežotai lietošanai paredzētiem līdzekļiem

 

1. ATALGOJUMS

1.1. Gada algas summa mācītājam (-iem), evaņģēlistam (-iem)

0

1.2. Darba devēja sociālās iemaksas par augšminētajiem darbiniekiem

0

1.3. Algas iemaksas GASN gada summa

3840

1.4. Algas citiem draudzes darbiniekiem

0

1.4.1. Tajā skaitā alga ērģelniekam un/vai mūzikas dzīves vadītājam

0

1.4.2. Tajā skaitā alga svētdienas skolas darbiniekiem

0

1.4.3. Tajā skaitā alga diakonijas nozares darbiniekiem

0

1.5. Darba devēja sociālās iemaksas par augšminētajiem darbiniekiem

0

1.6. Kopā (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)

3840.00

 

2. PALĪDZĪBAS

2.1. Draudzes garīdzniekiem izmaksātās palīdzības

990

2.2. Citiem garīdzniekiem izmaksātās palīdzības

160

2.3. Citiem darbiniekiem izmaksātās palīdzības

325

2.3.1. Tajā skaitā ērģelniekam un/vai mūzikas dzīves vadītājam

325

2.3.2. Tajā skaitā svētdienas skolas darbiniekiem

0

2.3.3. Tajā skaitā diakonijas nozares darbiniekiem

0

2.4. Citas izmaksātās palīdzības

130

2.5. Kopā (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

1605.00

 

3. UZTURĒŠANAS UN SAIMNIECISKIE IZDEVUMI

3.1. Administratīvie izdevumi

11.65

3.2. Transporta izdevumi

957.23

3.3. Draudzes dievnama remonta vai celtniecības izdevumi

0

3.4. Draudzes dievnama apkures un komunālie izdevumi

1016.01

3.5. Draudzes dievnama īpašā inventāra (ēŗģeļu, altāra, solu, utml.) remonta vai iegādes izdevumi

0

3.6. Citi draudzes dievnama uzturēšanas izdevumi

68.39

3.7. Draudzes darba vajadzībām lietoto ēku un telpu remonta izmaksas

0

3.8.Draudzes darba vajadzībām lietoto ēku un telpu apsaimniekošanas, inventāra remonta vai iegādes, apkures un komunālie izdevumi

0

3.9. Saimnieciskā darbībā izmantoto īpašumu remontu izdevumi

0

3.10. Saimnieciskā darbībā izmantoto īpašumu apsaimniekošanas un komunālie izdevumi

0

3.11. Citu ēku, telpu un īpašumu remontu izdevumi

0

3.12. Citu ēku, telpu un īpašumu apsaimniekošanas un komunālie izdevumi

399.52

3.13. Aizņēmumu procentu atmaksa

0

3.14. Līdzfinansējums projektiem, kas uzskaitīti izdevumu B.2. sadaļā

0

3.15. Nekustamā īpašuma nodoklis

0

3.16. Citi nodokļi

0

3.17. Citi izdevumi

603.53

3.18. Kopā (3.1.+3.2.+..............+3.17.)

3056.33

 

4. DRAUDZES NOZARU/AKTIVITĀŠU IZDEVUMI

4.1. Misijas nozare

0

4.2. Svētdienas skolas nozare

21.39

4.3. Jaunatnes nozare

0

4.4. Diakonijas nozare

116.62

4.5. Izglītības nozare

0

4.6.Mūzikas un liturģijas nozare

0

4.7. Citas nozares

0

4.8. Nozaru/aktivitāšu izdevumi kopā (4.1.+4.2.+..............+4.7.)

138.01

 

5. VEIKTIE MAKSĀJUMI LELB KOPĪGAJĀM VAJADZĪBĀM UN IZLĪDZINĀŠANAS FONDIEM

5.1. Iepriekšējo periodu parādu nomaksa LELB kopīgajām vajadzībām

246.30

5.2. Maksājumi LELB kopīgajām vajadzībām (10% no ienākumiem) par atskaites gadu

794

5.3. Iemaksas prāvesta iecirkņa vajadzībām

55.25

5.4. Iemaksas nekustamo īpašumu fondā (NĪF), 10 % no pārdošanas ienāk.

0

5.5. Iemaksas mežu apsaimniekošanas fondā (MF)

0

5.6. Kopā (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.)

1095.55

 

6. MAKSĀJUMI GASN (30% ziedojuma ietvaros) no ziedotajiem īpašumiem

0

 

7. DRAUDZES IZSNIEGTIE AIZDEVUMI

0

 

B.2. Izdevumi no ierobežotiem mēŗkiem paredzētiem līdzekļiem

 

8. PROJEKTI

 

8.1. Projektu administratīvie izdevumi

0

8.2. Projektu transporta izdevumi

0

8.3. Draudzes dievnama remonta vai celtniecības izdevumi

15380.56

8.4. Draudzes dievnama īpašā inventāra (ērģeļu, altāra, solu, utml.) remonta vai iegādes izdevumi

0

8.5. Izdevumi draudzes vajadzībām lietoto ēku remontiem vai celtniecībai

0

8.6. Izdevumi draudzes vajadzībām lietoto ēku inventāra remontiem vai iegādei.

0

8.7. Izdevumi diakonijas (labdarības) jomā

0

8.8. Izdevumi izglītības jomā

0

8.9. Izdevumi kultūras jomā

0

8.10. Izdevumi citās jomās

0

8.11. Ziedojumi citām organizācijām

100

8.12. Aizņēmumu pamatsummas atmaksa

0

8.13. Citi projektu izdevumi

0

 

 

9. IZDEVUMI NEIEROBEŽOTAI LIETOŠANAI KOPĀ (1.6.+2.5. +3.18.+4.8.+5.6.+6.+7.)

9734.89

10. IZDEVUMI IEROBEŽOTAI LIETOŠANAI KOPĀ (8.1.+8.2.+......................+8.13.)

15480.56

11. IZDEVUMI KOPĀ (9.+10.)

25215.45

 

C. REZULTĀTS (A 9. – B 11.)

1750.58

C.1. REZULTĀTS NEIEROBEŽOTAI LIETOŠANAI (A 7. – B 9.)

140.85

C.2. REZULTĀTS IEROBEŽOTAI LIETOŠANAI (A 8. – B 10.)

1609.73

C.3. LELB kopīgajām vajadzībām atlikušais veicamais maksājums par pārskata gadu (A 10. – B 5.2.)

193.57

 

D. LĪDZEKĻI

1. Naudas līdzekļu atlikums atskaites gada sākumā

5548.98

2. Atskaites gada kopējie ienākumi (=A 9.)

26966.03

3. Atskaites gada kopējie izdevumi (=B 11.)

25215.45

4. Naudas līdzekļu atlikums atskaites gada beigās (D 1.+D 2. - D 3.)

7299.56

 

D.1. LĪDZEKĻI KOPĀ

1. Naudas līdzekļu atlikums atskaites gada beigās (= D 4.)

7299.56

2. Draudzes izsniegto aizdevumu kopsumma atskaites gada beigās

0

3. Draudzes saņemto aizņēmumu kopsumma atskaites gada beigās

0

4. Līdzekļu kopsumma (bilance) atskaites gada beigās (D 1.1. + D 1.2. - D 1.3.)

7299.56

Pārskatu sagatavoja Ērika Ligita Trauberga, tel. 26593425
Pārskatu ievadīja draudzes priekšnieks Ērika Ligita Trauberga
Pārskatu saskaņoja draudzes mācītājs Kārlis Rozentāls
Pārskatu apstiprināja iecirkņa prāvests Arnis Eltermanis
Pārskats apstiprināts un ierakstīts LELB Vienotajā datubāzē
25.01.2021 13:15