LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
Rīgas arhidiecēze, Jūrmalas iecirknis
Ķemeru ev.lut. draudze
Draudzes finansiālās darbības pārskats par 2021.gadu

A. IENĀKUMI

1. ZIEDOJUMI NEIEROBEŽOTAI LIETOŠANAI

ievada draudze

1.1. Draudzes locekļu ikgadējie ziedojumi

870

1.2. No dievkalpojumu kolektēm

6940

1.3. No LV juridiskām personām

0

1.4. No LV privātpersonām

0

1.5. Anonīmi ziedojumi

2412

1.6. Ziedojumi par kazuālijām (kāzas, kristības, laulības, bēres)

0

1.7.Ziedojumi no ārvalstu Baznīcām, draudzēm un privātpersonām

0

1.8. Citi ziedojumi

0

Aprēķina sistēma.

10%, apr. sistēma

1.9. Ziedojumi kopā (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)

10222.00

1.10. LELB kopīgajām vajadzībām veicamie maksājumi no ziedojumiem

1022.20

 

2. SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI UN IEŅĒMUMU-IZDEVUMU STARPĪBAS (TĪRĀS PEĻŅAS) APRĒĶINS

2.1. Nomas maksa

0

2.1.1. Apsaimniekošanas un GASN  izdevumi par iznomātajiem īpašumiem

0

2.1.2. Komunālo maksājumi starpība iznomātajos īpašumos (2.1.2.2. - 2.1.2.1.)

0.00

2.1.2.1. Nomnieku veiktie komunālie maksājumi draudzei

0

2.1.2.2. Draudzes veiktie komunālie maksājumi par iznomātajiem īpašumiem

0

2.1.3. NĪN maksājumu starpība iznomātajos īpašumos (2.1.3.2. - 2.1.3.1.)

0.00

2.1.3.1. Nomnieku veiktie NĪN maksājumi draudzei

0

2.1.3.2. Draudzes veiktie NĪN maksājumi par iznomātajiem īpašumiem

0

2.1.4. Iznomāto īpašumu ieņēmumu un izdevumu starpība, tīrā peļņa (2.1. - 2.1.1. -2.1.2. - 2.1.3.)

0.00

0.00

2.2. Īres maksa (dzīvokļu īre)

0

2.2.1. Apsaimniekošanas un GASN izdevumi par izīrētajiem īpašumiem

0

2.2.2. Komunālo maksājumi starpība izīrētajos īpašumos (2.2.2.2. - 2.2.2.1.)

0.00

2.2.2.1. Īrnieku veiktie komunālie maksājumi draudzei

0

2.2.2.2. Draudzes veiktie komunālie maksājumi par izīrētajiem īpašumiem

0

2.2.3. NĪN maksājumu starpība izīrētajos īpašumos (2.2.3.2. - 2.2.3.1.)

0.00

2.2.3.1. Īrnieku veiktie NĪN maksājumi draudzei

0

2.2.3.2. Draudzes veiktie NĪN maksājumi par izīrētajiem īpašumiem

0

2.2.4. Izīrēto īpašumu ieņēmumu un izdevumu starpība, tīrā peļņa (2.2. - 2.2.1. -2.2.2. - 2.2.3.)

0.00

0.00

2.3. Ienākumi no mežizstrādes

0

2.3.1. Pēc Virsvaldes prezidija lēmuma veicamā maksājuma summa LELB kopējām vajadzībām no mežizstrādes ienākumiem

0

0.00

2.4. ES platībmaksājumi un kompensācijas par ierobežojumiem

0

2.4.1. Apsaimniekošanas izdevumi platībās, par kurām saņemta kompensācija

0

2.4.2. Maksājumi GASN (Garīdznieku atalgojuma un sociālā nodrošinājuma fonds) no saņemtajām kompensācijām

0

2.4.3. Ieņēmumu un izdevumu starpība platībās, par kurām saņemta kompensācija (2.4. - 2.4.1. - 2.4.2.)

0.00

0.00

2.5. Ienākumi no depozīta vai citiem ieguldījumiem

0

2.5.1. Izdevumi depozītu vai ieguldījumu ienākumu gūšanai

0

2.5.2. Ieņēmumu un izdevumu starpība depozītiem vai ieguldījumiem (2.5. - 2.5.1.)

0.00

0.00

2.6. Citi saimnieciskās darbības ienākumi (grāmatu galds, kapsētu apsaimniekošana, bērnu dārzs utml.)

0

2.6.1. Izdevumi citu saimnieciskās darbības ienākumu gūšanai

0

2.6.2. Ieņēmumu un izdevumu starpība, gūstot citus saimnieciskās darbības ieņēmumus (2.6. - 2.6.1.)

0.00

0.00

2.7. Kopējie draudzes saimnieciskās darbības ieņēmumi (2.1.+2.1.2.1.+2.13.1.+2.2.+2.2.2.1.+2.2.3.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)

0.00

2.8. LELB kopējām vajadzībām maksājamā summa no draudzes saimnieciskās darbības (2.3.1. + 10% no 2.1.4.+2.2.4.+2.4.3.+2.5.2.+2.6.2.)

0.00

 

3. NO PĀRDOŠANAS (pamatlīdzekļi, ēkas, zeme u.c.)

3.1. Nekustamā īpašuma pārdošana

0

3.2. Citu pamatlīdzekļu pārdošana

0

3.3. Ienākumi no pārdošanas kopā (3.1. + 3.2.)

0.00

 

4. DRAUDZES IZSNIEGTO AIZDEVUMU PAMATSUMMAS ATMAKSA

0

 

5. IEROBEŽOTAI LIETOŠANAI PAREDZĒTI IENĀKUMI (MĒRĶZIEDOJUMI, utml.)

5.1. No LELB saņemtais finansējums

0

5.2. No ES, valsts, pašvaldības saņemtais finansējums (izņemot platībmaksājumus un kompensācijas) kopā (5.2.1. + 5.2.3.)

13691.00

5.2.1. No ES saņemtais finansējums

0

5.2.2. No valsts saņemtais finansējums

301

5.2.3. No pašvaldības saņemtais finansējums

13390

5.3. No Latvijā reģistrētiem privātiem uzņēmumiem

0

5.4. No ārvalstu Baznīcām, draudzēm, privātpersonām un uzņēmumiem

0

5.5. No draudzes locekļiem saņemtie mērķziedojumi

2434

5.6. Anonīmi mērķziedojumi (no mērķziedojumiem paredzētas kolektes)

2315

5.7. No citiem

51.62

5.8. Projektu realizācijai saņemtie aizdevumi

6000

 

6. NO CITĀM LELB DRAUDZĒM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI PRĀVESTA VAI MĀCĪTĀJA VAJADZĪBĀM

600

 

7. KOPĀ NEIEROBEŽOTAI LIETOŠANAI (1.9.+2.7.+3.3+4.+6.)

10822.00

8. KOPĀ IEROBEŽOTAI LIETOŠANAI (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.+5.6.+5.7.+5.8.)

24491.62

9. IENĀKUMI KOPĀ (7.+8.)

35313.62

10. LELB KOPĒJĀM VAJADZĪBĀM VEICAMIE MAKSĀJUMI KOPĀ (1.10.+2.8.)

1022.20

 

B. IZDEVUMI

B.1. Izdevumi no neierobežotai lietošanai paredzētiem līdzekļiem

 

1. ATALGOJUMS

1.1. Gada algas summa mācītājam (-iem), evaņģēlistam (-iem)

0

1.2. Darba devēja sociālās iemaksas par augšminētajiem darbiniekiem

0

1.3. Algas iemaksas GASN gada summa

3840

1.4. Algas citiem draudzes darbiniekiem

0

1.4.1. Tajā skaitā alga ērģelniekam un/vai mūzikas dzīves vadītājam

0

1.4.2. Tajā skaitā alga svētdienas skolas darbiniekiem

0

1.4.3. Tajā skaitā alga diakonijas nozares darbiniekiem

0

1.5. Darba devēja sociālās iemaksas par augšminētajiem darbiniekiem

0

1.6. Kopā (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)

3840.00

 

2. PALĪDZĪBAS

2.1. Draudzes garīdzniekiem izmaksātās palīdzības

1980

2.2. Citiem garīdzniekiem izmaksātās palīdzības

160

2.3. Citiem darbiniekiem izmaksātās palīdzības

330

2.3.1. Tajā skaitā ērģelniekam un/vai mūzikas dzīves vadītājam

330

2.3.2. Tajā skaitā svētdienas skolas darbiniekiem

0

2.3.3. Tajā skaitā diakonijas nozares darbiniekiem

0

2.4. Citas izmaksātās palīdzības

0

2.5. Kopā (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

2470.00

 

3. UZTURĒŠANAS UN SAIMNIECISKIE IZDEVUMI

3.1. Administratīvie izdevumi

271.40

3.2. Transporta izdevumi

1010.29

3.3. Draudzes dievnama remonta vai celtniecības izdevumi

0

3.4. Draudzes dievnama apkures un komunālie izdevumi

1138

3.5. Draudzes dievnama īpašā inventāra (ēŗģeļu, altāra, solu, utml.) remonta vai iegādes izdevumi

0

3.6. Citi draudzes dievnama uzturēšanas izdevumi

1055.02

3.7. Draudzes darba vajadzībām lietoto ēku un telpu remonta izmaksas

0

3.8.Draudzes darba vajadzībām lietoto ēku un telpu apsaimniekošanas, inventāra remonta vai iegādes, apkures un komunālie izdevumi

0

3.9. Saimnieciskā darbībā izmantoto īpašumu remontu izdevumi

0

3.10. Saimnieciskā darbībā izmantoto īpašumu apsaimniekošanas un komunālie izdevumi

0

3.11. Citu ēku, telpu un īpašumu remontu izdevumi

0

3.12. Citu ēku, telpu un īpašumu apsaimniekošanas un komunālie izdevumi

0

3.13. Aizņēmumu procentu atmaksa

0

3.14. Līdzfinansējums projektiem, kas uzskaitīti izdevumu B.2. sadaļā

0

3.15. Nekustamā īpašuma nodoklis

0

3.16. Citi nodokļi

0

3.17. Citi izdevumi

0

3.18. Kopā (3.1.+3.2.+..............+3.17.)

3474.71

 

4. DRAUDZES NOZARU/AKTIVITĀŠU IZDEVUMI

4.1. Misijas nozare

0

4.2. Svētdienas skolas nozare

0

4.3. Jaunatnes nozare

0

4.4. Diakonijas nozare

204.72

4.5. Izglītības nozare

0

4.6.Mūzikas un liturģijas nozare

0

4.7. Citas nozares

0

4.8. Nozaru/aktivitāšu izdevumi kopā (4.1.+4.2.+..............+4.7.)

204.72

 

5. VEIKTIE MAKSĀJUMI LELB KOPĪGAJĀM VAJADZĪBĀM UN IZLĪDZINĀŠANAS FONDIEM

5.1. Iepriekšējo periodu parādu nomaksa LELB kopīgajām vajadzībām

193.46

5.2. Maksājumi LELB kopīgajām vajadzībām (10% no ienākumiem) par atskaites gadu

1009.41

5.3. Iemaksas prāvesta iecirkņa vajadzībām

59.50

5.4. Iemaksas nekustamo īpašumu fondā (NĪF), 10 % no pārdošanas ienāk.

0

5.5. Iemaksas mežu apsaimniekošanas fondā (MF)

0

5.6. Kopā (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.)

1262.37

 

6. MAKSĀJUMI GASN (30% ziedojuma ietvaros) no ziedotajiem īpašumiem

0

 

7. DRAUDZES IZSNIEGTIE AIZDEVUMI

0

 

B.2. Izdevumi no ierobežotiem mēŗkiem paredzētiem līdzekļiem

 

8. PROJEKTI

 

8.1. Projektu administratīvie izdevumi

0

8.2. Projektu transporta izdevumi

0

8.3. Draudzes dievnama remonta vai celtniecības izdevumi

18828

8.4. Draudzes dievnama īpašā inventāra (ērģeļu, altāra, solu, utml.) remonta vai iegādes izdevumi

0

8.5. Izdevumi draudzes vajadzībām lietoto ēku remontiem vai celtniecībai

0

8.6. Izdevumi draudzes vajadzībām lietoto ēku inventāra remontiem vai iegādei.

0

8.7. Izdevumi diakonijas (labdarības) jomā

0

8.8. Izdevumi izglītības jomā

0

8.9. Izdevumi kultūras jomā

0

8.10. Izdevumi citās jomās

0

8.11. Ziedojumi citām organizācijām

0

8.12. Aizņēmumu pamatsummas atmaksa

6000

8.13. Citi projektu izdevumi

2009.37

 

 

9. IZDEVUMI NEIEROBEŽOTAI LIETOŠANAI KOPĀ (1.6.+2.5. +3.18.+4.8.+5.6.+6.+7.)

11251.80

10. IZDEVUMI IEROBEŽOTAI LIETOŠANAI KOPĀ (8.1.+8.2.+......................+8.13.)

26837.37

11. IZDEVUMI KOPĀ (9.+10.)

38089.17

 

C. REZULTĀTS (A 9. – B 11.)

-2775.55

C.1. REZULTĀTS NEIEROBEŽOTAI LIETOŠANAI (A 7. – B 9.)

-429.80

C.2. REZULTĀTS IEROBEŽOTAI LIETOŠANAI (A 8. – B 10.)

-2345.75

C.3. LELB kopīgajām vajadzībām atlikušais veicamais maksājums par pārskata gadu (A 10. – B 5.2.)

12.79

 

D. LĪDZEKĻI

1. Naudas līdzekļu atlikums atskaites gada sākumā

7299.56

2. Atskaites gada kopējie ienākumi (=A 9.)

35313.62

3. Atskaites gada kopējie izdevumi (=B 11.)

38089.17

4. Naudas līdzekļu atlikums atskaites gada beigās (D 1.+D 2. - D 3.)

4524.01

 

D.1. LĪDZEKĻI KOPĀ

1. Naudas līdzekļu atlikums atskaites gada beigās (= D 4.)

4524.01

2. Draudzes izsniegto aizdevumu kopsumma atskaites gada beigās

0

3. Draudzes saņemto aizņēmumu kopsumma atskaites gada beigās

0

4. Līdzekļu kopsumma (bilance) atskaites gada beigās (D 1.1. + D 1.2. - D 1.3.)

4524.01

Pārskatu sagatavoja Ērika Ligita Trauberga, tel. 26593425
Pārskatu ievadīja draudzes priekšnieks Ērika Ligita Trauberga
Pārskatu saskaņoja draudzes mācītājs Kārlis Rozentāls
Pārskatu apstiprināja iecirkņa prāvests Arnis Eltermanis
Pārskats apstiprināts un ierakstīts LELB Vienotajā datubāzē
11.01.2022 13:36